In deze annuleringspolicy worden de volgende termen, met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 

  1. RSZ: Rensportschool Zandvoort B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Drieherenlaan 11, 2103 SB te Heemstede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 34078110.
  2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie RSZ een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  3. Overeenkomst: iedere tussen RSZ en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, welke voorziet in de levering van Diensten en/of de verkoop van zaken.
  4. Diensten: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens RSZ te verlenen diensten, waaronder de deelname door of namens de Wederpartij aan trainingen, trackdays en/of andere autosportevenementen, alsmede alle daarmee verband houdende en/of overige tussen partijen overeengekomen dienstverlening van RSZ. Onder dienst in de zin van deze algemene voorwaarden wordt tevens verstaan de verhuur van zaken, waarbij RSZ de Wederpartij aldus een zaak, zoals een circuitauto, voor bepaalde tijd in gebruik geeft zonder dat deze zaak aan de Wederpartij in eigendom wordt overgedragen.

 

Annuleringspolicy:

Ten aanzien van door de Wederpartij bij Rensportschool Zandvoort geboekte evenementen, waaronder wordt verstaan een door Rensportschool Zandvoort of een derde georganiseerd autosportevenement op een voor verkeer afgesloten terrein of openbare weg, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

– Bij annulering door de Wederpartij tot uiterlijk 28 dagen vóór aanvang van het evenement, wordt het gehele overeenkomen bedrag teruggestort of kwijtgescholden;

– Bij annulering door de Wederpartij binnen 28 tot 7 dagen vóór aanvang van het evenement, wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

– Bij annulering door de Wederpartij binnen 7 dagen, blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

 

De Wederpartij dient de annulering te allen tijde schriftelijk in te dienen bij Rensportschool Zandvoort. Rensportschool Zandvoort zal de annulering vervolgens schriftelijk bevestigen. Indien de Overeenkomst met betrekking tot de deelname aan een evenement door de Wederpartij wordt geannuleerd, zijn de annuleringsregels mede van toepassing op de Diensten die onlosmakelijk met de deelname aan het evenement zijn verbonden, zoals de huur van een circuitauto die specifiek bestemd is voor het gebruik tijdens het evenement.