Rensportschool Zandvoort BV Vrijwaringverklaring- en Akkoordverklaring voor deelname op eigen risico

Wichtig: Wenn Sie diesen Haftungsausschluß auf Deutsch lesen möchten, klicken Sie hier.

Important: If you would like to read this waiver declaration in English, please click here.

 

Deze vrijwaring- en akkoordverklaring moet jaarlijks eenmalig worden ingevuld en ondertekend. Na het versturen van dit formulier ontvang je een afschrift van de ondertekening per mail.

TOEPASSING
Deze verklaring is van toepassing op alle door RSZ georganiseerde Events in het kalenderjaar 2022.

DEFINITIES
‘RSZ’ is Rensportschool Zandvoort BV inclusief haar eigendommen, medewerkers, instructeurs en vrijwilligers.

‘Racecircuits’ is inclusief maar niet gelimiteerd tot Circuit Zandvoort, TT Circuit Assen, Circuit Zolder (B), RDW Lelystad en Racepark Meppen (D) inclusief hun eigendommen, medewerkers, (veiligheids-)marshalls, en vrijwilligers.

‘Events’ zijn alle door Rensportschool Zandvoort BV georganiseerde events (inclusief maar niet gelimiteerd tot RSZ Vrij Rijden Track Days, KNAF erkende racecursussen, Race & Tactics cursussen, Driftcursussen, Trainingsdagen en Circuittrainingen) die plaatsvinden op de Racecircuits.

AUTOSPORT IS GEVAARLIJK / DEELNAME OP EIGEN RISICO
Als deelnemer verklaar ik mij ervan bewust te zijn dat het (vrij) rijden of (leren) racen met een auto op een hiervoor bedoeld racecircuit gevaarlijk is en gepaard gaat met een verhoogd risico op materiële schade en/of lichamelijk letsel. Als deelnemer aan de Events 2022 aanvaard ik dergelijk gevaar voor mijn eigen risico en verklaar ik dat (uit een ongeval voortvloeiende) kosten voor herstel van materiële schade en/of lichamelijk letsel geheel voor mijn eigen rekening komen, onverschillig de oorzaak waardoor het ongeval is ontstaan.

AFSTAND VAN VERHAAL – VRIJWARING
Als deelnemer verklaar ik RSZ en Racecircuits niet verantwoordelijk te houden en/of aansprakelijk te stellen voor enige fysieke en/of materiële schade van welke aard en omvang dan ook, welke gedurende mijn verblijf op het circuit en/of als gevolg van mijn deelname tijdens een van de door RSZ georganiseerde circuitdagen in het kalenderjaar 2022 is/zijn ontstaan, onverschillig de oorzaak.

SCHADEVERGOEDING
Als deelnemer verklaar ik verantwoordelijk te zijn voor mijn gedragingen en die van mijn vergezellende bezoeker(s). Tevens verklaar ik als deelnemer de kosten voor herstel van fysieke en/of materiële schade te vergoeden welke door mij persoonlijk en/of door mijn vergezellende bezoekers zijn veroorzaakt of toegebracht aan RSZ en/of Racecircuits, onverschillig de oorzaak.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN, VLAGSIGNALEN, GELUIDLIMIET EN REGELEMENTEN
Als deelnemer verklaar ik de aanwijzingen, reglementen en voorwaarden van RSZ en Racecircuits te allen tijden op te volgen. Ook verklaar ik bekend te zijn met alle geldende vlagsignalen alsmede de voor Racecircuits geldende maximale geluidlimiet.

UITSLUITEN VAN DEELNAME
Als deelnemer accepteer ik dat RSZ het recht heeft mij van deelname uit te sluiten indien ik de geldende reglementen of aanvullende mededelingen vanuit RSZ of de Racecircuits overtreed, indien mijn auto een of meerdere keren de geldende geluidsnorm van het circuit overschrijdt en indien ik met mijn (rij)gedrag anderen (al dan niet opzettelijk) in gevaar breng. Indien ik word uitgesloten van deelname, accepteer ik als deelnemer dat RSZ geen verplichting heeft tot restitutie van mijn inschrijfgeld en/of het vergoeden van door mij gemaakte kosten.

PRIVACYVERKLARING
Als deelnemer verklaar ik akkoord te gaan met het gebruik van mijn persoonsgegevens op voorwaarde dat RSZ deze niet met derden deelt. Tevens verklaar ik akkoord te gaan het gebruik van videomateriaal welke is geproduceerd tijdens de door RSZ georganiseerde circuitdagen en welke wordt getoond ter promotie van RSZ en/of haar toeleveranciers en/of de Racecircuits waarop ik als deelnemer of de mij vergezellende bezoeker(s) zichtbaar in beeld ben/zijn.

TOEPASSINGSRECHT
Deze clausule is van toepassing op alle door RSZ georganiseerde circuitdagen in het kalenderjaar 2022 (RSZ Vrij Rijden Track Days, KNAF erkende RSZ racecursussen, Race-& Tactics cursussen, Driftcursussen en circuittrainingen) welke plaatsvinden op het de Racecircuits.

    Persoonlijke gegevens

    Adresgegevens

    Wil jij toegevoegd worden aan de Groepsapp van de RSZ Racecursus?

    Handtekening    Bovenstaande persoon en handtekening rechts zijn van ouder/voogd en gelden voor deze minderjarige rijder: